Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji ze środków WFOŚiGW

na zadanie o nazwie:

 

 „Przebudowa pawilonu małych ssaków wraz z rozbudową o woliery zewnętrzne i basen dla wydr w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”

 

Całkowita wartość zadania: 1.777.492,83 zł

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 1.300.000,00 zł

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi i dostosowanie ich do warunków istniejących w środowisku naturalnym. Nowy obiekt zapewni stworzenie ekspozycji zbliżonej do naturalnego środowiska  dla zwierząt oraz mającej walor edukacyjny poprzez naśladowanie warunków siedliskowych w zakresie krajobrazu i warunków wodnych.
W długookresowej perspektywie pozwoli na zapewnienie właściwego poziomu dobrostanu utrzymywanym zwierzętom.

Przebudowa polegać będzie na:

- zmianie układu pomieszczeń wewnętrznych,

- dobudowie od strony zachodniej wolier zewnętrznych,

- oraz budowie basenu dla wydr we wschodniej części wybiegu.