Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami zewnętrznymi zwierząt zwanego „Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część I - Instrukcja dla Wykonawców
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II - Wzór umowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część III - Opis przedmiotu zamówienia
Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)
Warunki Przyłączeniowe PGE
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (w zakresie zmiany daty otwarcia ofert)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (w zakresie zmiany numeru faksu)
Dokumentacja (ZIP) (803 MB)
Plik dokumentacja.zip zawiera dokumenty z zakresu:
- Inwentaryzacja Budynków Do Wyburzenia
- Inwentaryzacja Zieleni
- Opinia Geotechniczna
- Warunki C.O., Wod. Kan
- Koncepcja Architektoniczno-Budowlana (KAB)

 

Aktualizacja (2016-06-16)
Dostosowanie projektu koncepcyjnego Orientarium do strategii (wytycznych) opracowanych przez EAZA

Aktualizacja (2016-06-24)
Zamawiający działając na podstawie prawnej art. 185 ust. 1 ustawy Pzp zamieszcza kopie odwołania i wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego
Odwołanie 1
Odwołanie 2
Odwołanie 3

Aktualizacja (2016-06-28)
Informacja o wizji lokalnej

Aktualizacja (2016-06-30)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (w zakresie zmiany warunków i terminu)
Zmiana treści SIWZ

Aktualizacja (2016-07-01)
Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) jest do pobrania ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/edytowalna-wersja-formularza-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia-jedz

Aktualizacja (2016-07-04)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II - Wzór umowy
Zmiana treści SIWZ

Aktualizacja (2016-07-18)
Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2
Koncepcja (DWG)
Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie wprowadzenia wyciągu z instrukcji postępowania w przypadku ucieczki zwierzęcia niebezpiecznego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Aktualizacja (2016-07-20)
Odpowiedzi na pytania 3

Aktualizacja (2016-07-22)
Zmiana odpowiedzi na pytanie 6 w pliku odpowiedzi-na-pytania2.pdf
Odpowiedzi na pytania 4

Aktualizacja (2016-07-25)
Odpowiedzi na pytania 5
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (w zakresie zmiany terminu składania ofert)

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)
Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) - załącznik graficzny

Aktualizacja (2016-07-26)
Odpowiedzi na pytania 6
Skały - zdjęcia

Aktualizacja (2016-08-08)
Odpowiedzi na pytania 7

Aktualizacja (2016-08-19)
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Aktualizacja (2016-08-22)
Sprostowanie do ogłoszenia o zmianie terminu składania ofert z dnia 19.08.2016

Aktualizacja (2016-08-24)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II - Wzór umowy
Zmiana treści SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część I - Instrukcja dla Wykonawców (DOC)

Aktualizacja (2016-08-31)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (w zakresie terminu otwarcia ofert)
Pismo z 31.08.2016 r. - Anulowanie
Decyzja Nr 48/U/2016 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Aktualizacja (2016-09-29)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja (2016-10-20)
Informacja o unieważnieniu postępowania